"ילדים גרמנים צעקו לאחי 'יהודי מלוכלך'"
איריס קול
Paris