"שראש השב"כ ייזהר מפגיעה בשמי הטוב"
סיון כהן
Paris